Ratha Yatra at New Varshana 1pm on Sun 30 Dec 2018